Privacyverklaring

Privacyverklaring

Mobile Tower Cranes (MTC) B.V., hierna te noemen MTC, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MTC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken, tot enkel de gegevens die noodzakelijk zijn, om het doel waarvoor ze verzameld zijn te beveiligen;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als MTC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan de begeleidende brief.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door MTC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden, zoals het opmaken van een verkoopfactuur, of inkooporder via het geautomatiseerde (financieel) programma (aanmaken debiteur en crediteur);
 • Communicatie over de opdracht en/of aanvragen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoeren van een overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MTC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adres;
 • Financiële gegevens (o.a. bankrekeningnummer).

Uw persoonsgegevens worden door MTC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door MTC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming of via het accepteren van een uitnodiging op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MTC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door MTC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door MTC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;
 • Invullen wettelijke verplichtingen, zoals: identificatieplicht, administratieplicht en gerechtvaardigd belang.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst (uitvoeren van een overeenkomst).

Voor de bovenstaande doelstelling kan MTC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorna(a)m(en);
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Adresgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door MTC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gegevens arbeidsovereenkomst tot 2 jaren na einde dienstbetrekking;
 • Salarisadministratie welke ook deel uitmaakt van de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Op schriftelijk verzoek van de medewerker, worden bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst de documenten overgedragen, dan wel vernietigd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van de TCVT keuringen;
 • Het verwerken van de maandelijkse salarisrun.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de partijen waar wij wel persoonsgegevens aan geven (verwerkers) maken wij hier uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, door middel van een verwerkersovereenkomst. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en wij zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

MTC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist:

 • Financiële administratie = maximaal 7 jaar;
 • Arbeidsdossier = maximaal 2 jaar na einde dienstverband;
 • Of zo lang als nodig voor het bereiken van het doel.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Gegarandeerde stroomvoorziening;
 • Snelle glasvezelverbinding;
 • Continue back-ups;
 • Periodieke updates;
 • Systemen zijn voorzien van virusscanner en firewall;
 • Beveiliging van server met wachtwoorden;
 • Log-in van werkstations met wachtwoorden;
 • Beveiligde routers/WiFi;
 • Serverruimte is afgesloten met een slot;
 • Papieren dossiers worden vernietigd;
 • Inbraakbeveiliging;
 • Kasten met persoonsgegevens op directiekantoor en financiële administratie zijn voorzien van sloten.

Datalek

Alle datalekken worden gedocumenteerd. Alle medewerkers van MTC zijn hiervoor verantwoordelijk. Alsook de leveranciers van MTC dienen datalekken te melden bij MTC. Samen met de directeur en financieel manager worden maatregelen genomen om het lek te stoppen en/of gevolgen in te perken. Vervolgens wordt er beoordeeld of het datalek van zodanige aard is, dat er melding gemaakt dient te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of u als betrokkene.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Mobile Tower Cranes (MTC) B.V.

De Amert 210

5462 GH Veghel

info@mtc-cranes.com